INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Twórcze działania rozwojowe

TWÓRCZE DZIAŁANIA ROZWOJOWE


Twórcze działania rozwojowe

https://www.facebook.com/tworczedzialaniarozwojowe/

Instytut Sztuk Wizualnych UZ

https://www.facebook.com/ISWUZ/

Studia Podyplomowe Twórcze działania rozwojowe to studia umożliwiające rozwój osobisty w obszarze kreatywności poprzez doświadczenie różnych form działalności twórczej. Potencjał kreatywności jest we współczesnych naukach społecznych postrzegany jako czynnik ułatwiający funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości oraz poszerzający zdolność do twórczego rozwiązywania problemów.
Studia prowadzone będą w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym UZ oraz w Miejscu Aktywności Twórczej w Kosobudkach, przez 2 semestry, w trybie niestacjonarnym, w formie zjazdów według ustalonego harmonogramu (w soboty i niedziele).
Głównym założeniem studiów jest zdobycie umiejętności prowadzenia warsztatów rozwojowych z grupą lub indywidualnie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Słuchacze nabyte umiejętności warsztatowe będą mogli przenieść do swoich środowisk i wykorzystać je w kontaktach z różnymi grupami wiekowymi.
Zajęcia warsztatowe prowadzone są w oparciu o stosowanie różnych technik twórczości plastycznej, muzycznej, animacyjnej. Zajęcia skonstruowane są tak, iż angażują wszystkie aspekty i możliwości człowieka, począwszy od poruszenia ciała, umysłu, potrzeby twórczego zaangażowania, poprzez uaktywnienie głosu, ćwiczeń dydaktycznych z zakresu choreoterapii, elementy ruchu, tańca, performansu, rozpoznanie znaczenia indywidualności i wspólnotowości w działaniu  aż do swobodnej kreacji i działań animacyjnych. Poruszony będzie również psychologiczny aspekt tych działań. Istotą studiów jest zachęcenie słuchaczy do wyjścia poza kontekst artystyczny proponowanych działań oraz przekroczenie w procesie kreacji artystycznej przestrzeni malarskiej i rysunkowej. Pozwoli to na poszerzenie wachlarza możliwości w działalności twórczej, rozwojowej, zawodowej słuchaczy. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zaprezentowanie w formie warsztatu lub jego scenariusza koncepcji działań z wybraną grupą wiekową.
Zajęcia prowadzone są formie wykładów i ćwiczeń w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych. Program obejmuje 200 godzin dydaktycznych.

Przedmioty
Malarskie działania rozwojowe_dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ
Autoekspresja ciała i głosu_dr hab. Jolanta Sipowicz prof. UZ
Rysunek intermedialny i działania performatywne_dr hab. Radosław Czarkowski prof. UZ
Warsztaty plastyczne_dr Patrycja Wilczek
Praca z grupą_dr Anna Szczęsna
Śpiew biały-miedzy indywidualnością a wspólnotowością_dr Anna Szczęsna
Psychologiczne aspekty kreatywności_dr Marzena Farnicka
Pisanie kreatywne_dr Grabias-Bonaszewska
Taniec i ruch kreatywny_mgr Joanna Głuszek
Twórcze działania psychologiczne_mgr Justyna Iwanowska
Elementy muzykoterapii_mgr Karolina Szymków
Maska i kolaż. Działania plastyczne w odniesieniu do kultury tradycyjnej_mgr Karolina Rosocka
Działania parateatralne_mgr Karolina Rosocka
Aktywne działania rysunkowe_mgr Szymon Teluk

Kadrę dydaktyczną stanowić będą pracownicy naukowi Wydziału Artystycznego, Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ i innych ośrodków akademickich oraz wybitni praktycy.

Adresaci studiów
Studia adresujemy do absolwentów i studentów studiów licencjackich/magisterskich, ze wszystkich kierunków studiów (także pozauniwersyteckich).

Wymagania wstępne
Wymagania jakie powinien spełnić kandydat to; dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydział Artystyczny
ul. Wiśniowa 10, 65-001 Zielona Góra
tel./fax (68) 328-29-74

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji podyplomowych:
Czas trwania - 2 semestry
Liczba punktów ECTS 30
Program obejmuje 210 godzin dydaktycznych.
Podstawą zdobycia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie ogółem 30 punktów ECTS w wyniku zaliczenia wszystkich przedmiotów.

Plan studiów:
Studia będą realizowane w trybie zjazdów co dwa tygodnie (sobota, niedziela). Ogółem po 6 - 7 zjazdów w semestrze (13-14 godzin zajęć na zjazd, godzina dydaktyczna = 45 min)
Soboty: 10:30 - 18:00
Niedziele: 9:00 - 15:00 / 13:30
Taki rozkład zajęć umożliwia w weekend swobodny dojazd i powrót komunikacją publiczną z województw: Lubuskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego oraz odległych większych miejscowości: Gorzów Wlkp, Poznań , Wrocław, Opole, Szczecin, Warszawa.

Planowany termin rozpoczęcia: październik
2018
Koszt: 3000 zł
Pierwszy semestr: 1500 zł
Drugi semestr: 1500 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Opłata za studia nie obejmuje kosztów materiałów plastycznych niezbędnych do realizacji programu.
Limit miejsc: 15 osoby (decyduje kolejność zgłoszeń)

Pytania?
Pytania w sprawie organizacji i programu studiów prosimy kierować na adres:
mail: M.Gryska@uz.zgora.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. Magdalena Gryska prof. UZ

Więcej na:
https://www.facebook.com/tworczedzialaniarozwojowe/

Aktualności:
Plan zajęć(*.doc)
http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php
Podanie na studia podyplomowe (*.doc) 
Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra