INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> praktyka zawodowa ciągła

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH CIĄGŁYCH


Studenci studiów I stopnia, kierunków: Architektura Wnętrz, Grafika, Sztuki Wizualne - po zakończeniu zajęć w semestrze IV, w okresie przerwy wakacyjnej - realizują praktykę zawodową ciągłą w wymiarze 80 godzin (czas trwania 2 tygodnie, 10 dni roboczych). Głównym celem praktyk jest poszerzenie wiedzy i praktyczna orientacja studentów w wybranym przez siebie profilu placówki, przygotowanie do pracy zawodowej. Zasady odbywania praktyki zawodowej określa Regulamin - dostępny w dokumentach do pobrania. Przebieg praktyk z ramienia Uczelni nadzoruje koordynator praktyk, mgr Mirosław Gugała.

Praktyka zawodowa ciągła dla studentów kierunku Architektura Wnętrz. Zakres w głównej mierze dotyczy wykonań projektów architektonicznych zadanych przez pracodawcę, umiejętności stosowania cyfrowych narzędzi projektowych używanych w projektowaniu wnętrz i elementów ich wyposażenia.

Praktyka zawodowa ciągła dla studentów kierunku Grafika. Obowiązuje wybór placówek, których branża jest ściśle związana z kierunkiem studiów, takich jak firmy projektowe, reklamowe, redakcje i wydawnictwa, studia fotograficzne, drukarnie oraz inne zajmujące się edycją obrazu graficznego.

Praktyka zawodowa ciągła dla studentów kierunku Sztuki Wizualne. Celem praktyki jest nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych wynikających z obserwacji pracy oraz aktywnego uczestnictwa w działalności placówek takich, jak - galerie sztuki, muzea, festiwale sztuki, domy kultury, świetlice plastyczne, firmy projektowe i reklamowe, korzystające w swej działalności z technik i technologii sztuk wizualnych.


UWAGA! Studenci III roku studiów I stopnia - ulega przedłużeniu okres realizacji praktyk zawodowych ciągłych. Zaliczenie PZC odbędzie się po 6-tym semestrze studiów, tj. w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021. Szczegółowe informacje u koordynatorów kierunkowych.
Ze względu na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 praktyka zawodowa może być realizowana w roku akademickim 2020/2021 również z wykorzystaniem technik i środków porozumiewania się na odległość, wg obowiązującego Porozumienia.


Dokumenty do pobrania:

DLA KOORDYNATORA:
1/  Skierowanie na praktykę zawodową ciągłą
2/  Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich odbywanych na podstawie skierowania uczelni
3/  Zestawienie do zaliczeń praktyki zawodowej ciągłej (*.doc)


DLA STUDENTA:
1/  Regulamin praktyk zawodowych ciągłych ISW WA UZ
2/  Harmonogram praktyk zawodowych ciągłych ISW WA UZ
3/  Oświadczenie studenta o ubezpieczeniu NNW
4/  Dziennik Praktyk
5/  Ocena praktyki
6/  Ankieta UZ


*opracowanie: dr hab. Helena Kardasz
**opracowanie: mgr Mirosław Gugała