INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> Pracownia Historii i Teorii Sztuki

Pracownia Historii i Teorii Sztukidr Lidia Głuchowska
mgr Mirosława Vierstra


Program pracowni:

Aktywność studentów w zakresie realizacji programu wiąże się z pogłębieniem wiedzy na temat historii i teorii sztuki oraz krytyki artystycznej, a także umiejętności samodzielnego formułowania refleksji na ten temat.

Kurs historii i teorii sztuki obejmuje w zakresie chronologicznym przegląd najważniejszych zjawisk sztuki europejskiej i wybranych zagadnień sztuki pozaeuropejskiej od starożytności do współczesności w formie wykładu dla wszystkich studentów. Ponadto w ramach poszczególnych kierunków realizowane są profilowane zajęcia z zakresu historii malarstwa, grafiki, architektury wnętrz i mebla. Zmienny, zorientowany na zainteresowania studentów i wykładowców program kursów fakultatywnych obejmuje m.in. historię architektury, historię ogrodów, problematykę ciała i gender w kulturze współczesnej, porównawczą teorię sztuk wizualnych i literatury, zagadnienia estetyki i współczesnej krytyki artystycznej.

Dodatkowo, krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne służą pogłębianiu praktycznych umiejętności zastosowania wiedzy, np. identyfikacji stylowej, charakterystyki dzieł sztuki, autoprezentacji jako twórcy dzieł wizualnych. Studenci uczestniczą gościnnie w zajęciach na innych uczelniach, zwiedzając muzea i galerie sztuki współczesnej, nawiązując kontakty z instytucjami sztuki i kultury. Ich podsumowaniem są wystawy i realizacje filmowe.

Wymagania wstępne dla studentów I roku II stopnia: podstawowa wiedza z zakresu historii i teorii sztuki systematycznie pogłębiana przez regularne uczestnictwo w wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach i seminariach oraz pracę indywidualną.

Seminaria licencjackie i magisterskie przygotowują studentów na bazie wcześniejszego kursu historii i teorii sztuki do napisania na samodzielnie wybrany i opracowany temat pracy dyplomowej spełniającej wymogi formalne rozprawy akademickiej na określonym poziomie.


Zagraniczne wyjazdy studyjne

I 1. 2008 - Wyjazd studyjny DAAD: Berlin, Poczdam, Frankfurt nad Odrą, 22-28.04.2008,
 kierownik: dr Lidia Głuchowska
F1_1teoria_Studenci Instytutu na Uniwersztecie Sztuki w Berlinie, 2008
F1_2teoria_ Studenci Instytutu w Bibliotece Collegium Polonicum w Słubicach, 2008
F1_3teoria_ Studenci Instytutu w Fachhochschule Potsdam, 2008

I 2. 2009 - Wyjazd studyjny do Stadtmuseum w Berlinie, wystawa „My berlińczycy/Wir, Berliner. 
 Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa, 2009 kierownik: dr Lidia Głuchowska
F1_2_1wyjazd II2_ Wyjazd studyjny do Stadtmuseum w Berlinie, wystawa „My berlińczycy/Wir, Berliner. Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa, 2009
F1_2_2wyjazd II 2_ Wyjazd studyjny do Stadtmuseum w Berlinie, wystawa „My berlińczycy/Wir, Berliner. Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa, 2009 My Berlinczycy: zwiedzanie sceny Awangarda, kurator dr Lidia Głuchowska
F1_2_3wyjazd II 1_ Wyjazd studyjny do Stadtmuseum w Berlinie, wystawa „My berlińczycy/Wir, Berliner. Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa, 2009 My Berlinczycy: zwiedzanie sceny Awangarda, kurator dr Lidia Głuchowska

 

Wystawy studentów

II 1. 2008 - „Ja – Tak/ Ich – Ja. Berlin – Poczdam – Frankfurt n. Odrą”: Teatr Lubuski w ramach Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego, kurator Lidia Głuchowska

FII_1_1teoria_ Wewnętrzna strona folderu studenckiej wystawy „Ja – Tak/ Ich – Ja. Berlin – Poczdam – Frankfurt n. Odrą” w Teatrze Lubuskim w ramach Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego, kurator Lidia Głuchowska, 2008

FII_1_2teoria_ Studencka wystawa „Ja – Tak/ Ich – Ja. Berlin – Poczdam – Frankfurt n. Odrą” w Teatrze Lubuskim w ramach Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008

FII_1_3_Teoria_ Studencka wystawa „Ja – Tak/ Ich – Ja. Berlin – Poczdam – Frankfurt n. Odrą” w Teatrze Lubuskim w ramach Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008

II 2. 2011 - sekcja „Historia i Teoria Sztuki“ wystawy „Przybysze i Tubylcy“, 
 Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra, 2011

FII_2_1_teoria_wystII2_Fotografia eksponowana w sekcji „Historia i Teoria Sztuki“ wystawy „Przybysze i Tubylcy“, Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra, 2011: Studenci Instytutu w Sony Center w Berlinie

FII_2_2teoria_wystII2_ Fotografia eksponowana w sekcji „Historia i Teoria Sztuki“ wystawy „Przybysze i Tubylcy“, Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra, 2011: Studentki Instytutu z dr Lidią Głuchowską w Belwederze

FII_2_3Teoria_wystII2_Przybyszew_ Fotografia eksponowana w sekcji „Historia i Teoria Sztuki“ wystawy „Przybysze i Tubylcy“, Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra, 2011: Poczdam, Pałac Sans Soucis


Wykłady gościnne i wystawy absolwentów

III 1. 2011/ 2012– wykład gościnny Mariusza Kubielasa (i Jakuba Grzywaka), 19.06.2011
 w Instytycie Sztuk Wizualnych i wystawa „Bruno Schulz - Klisza Werk – Trangressiones” (Dolnośląskie Centrum Fotografii), 17.04- 29.05.2013

FIII_1teoria_wyklady i wystawy_ Mariusz Kubielas, Kolejne Uniesienie
FIII_2teoria_Wyklady_ Mariusz Kubielas,Wojna Potęg

i więcej: http://ewamaria2013texts.wordpress.com/2013/04/18/bruno-schulz-reloaded/
http://ewamaria2013texts.wordpress.com/2013/03/22/kobieta-i-kon-rewers/

 

Filmy - dokumentacja wyjazdów studyjnych

IV 1. 2009 - „Awangarda“ - realizacja Anna Krasko, Lidia Głuchowska Obieg.TV, 25.06.2009, http://www.obieg.pl/audiovideo/12514
IV 2. 2009 - „Epilog“ - realizacja Aleka Polis, Marek Lalko, Lidia Głuchowska Wir, Berliner. Epilog, Obieg. TV, 05.06.2009, http://www.obieg.pl/audiovideo/11752
IV 3. 2011 - „Berlińskie impresje” - realizacja Anna Krasko


27-28 listopad 2014 r.

Międzynarodowa konferencja: Nacjonalizm i kosmopolityzm awangardy i modernizmu:
Wpływ I wojny światowej

Instytut Sztuk Wizualnych jest współorganizatorem konferencji, służącej kontynuacji dyskusji zainicjowanych podczas międzynarodowego sympozjum w Sztokholmie The European Artistic Avant-garde c. 1910-1930: Formations, Networks and Trans – national Strategies (11-13.10. 2013). Dotyczy ona tak charakterystycznych aspektów rozwoju sztuki awangardowej i modernistycznej, jak napięcie między narodową, transnarodową i kosmpopolityczną orientacją artystów tego czasu. W państwach Środkowej i Wschodniej Europy, a także w pewnym stopniu w Skandynawii, dążenia niepodległościowe zapoczątkowane zasadniczo w XIX w., których kulminacja przypadła na czas I wojny światowej, wywarły istotny wpływ na życie kulturalne i artystyczne. Aktualne sympozjum poświęcone jest porównaniu i ewolucji retoryki nacjonalistycznej w sztuce modernizmu i awangardy tuż przed wybuchem I wojny światowej, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu. Po roku 1917 fundamentalnie zmieniła się mapa Europy. Powstało wówczas wiele „nowych” państw, co znalazło swój wyraz we wszystkich dziedzinach sztuk wizualnych, zmianiając oblicze starego kontynentu.
Aktualna konferencja dotyczy w szczególności, choć nie tylko, modernizmu i awangardy w Europie Środkowej i Wschodniej, w krajach bałtyckich oraz Skandynawii. Przewidziane są prezentacje dotyczące popularyzacji i adaptacji awangardowego języka sztuki w tzw. regionach peryferycznych. 
Kilka pytań, na które chcielibyśmy odpowiedzieć brzmi: W jaki sposób rozumienie nacjonalizmów i awangardy międzywojennej warunkowane było przez historiografię, zwłaszcza tę z lat 50. XX w. i późniejszą? W jakim stopniu nacjonalizm i kosmopolityzm określają dyskurs awangardowy i modernistyczny przed I wojną światową i jak ich rozumienie zmieniło się w trakcie wojny? Jaki był stosunek awangardy do sztuki tradycyjnej i oficjalnej? Jaką rolę odgrywała tu ideologia narodowa i nacjonalistyczna? Jakie typy nacjonalizmu były rezultatem dążeń niepodległościowych wśród Czechów, Chorwatów, Słoweńców czy Polaków u schyłku XIX w. na terenie Cesarstwa Austro- Wegierskiego, czy też Polaków i Litwinów w carskiej Rosji? I wreszcie, z drugiej strony, w jakim sensie powojenna awangarda w „nowych” państwach (Czechosłowacji, Polsce, krajach bałtyckich etc.) wyrażała dążenia kosmopolityczne? Jak wyrażała się ambiwalencja jej manifestacji w sztuce i w programach artystycznych?
Planowana konferencja stać się ma platformą do przemyślenia metodologii służącej zrozumieniu i wyjaśnieniu złożonego i wielorakiego oblicza awangardy w tych regionach Europy, w których nie jest ono dotychczas wystarczająco rozpoznane. Jednocześnie służyć ma ona konfrontacji dyskursu awangardy z innymi typami paralelnej narracji historycznej, zwłaszcza w kontekście nacjonalizmu.
Istotnym celem sympozjum jest także powołanie do życia grupy roboczej w długofalowej perspektywie koncentującej się na szczegółowych badaniach na temat awangardy na „peryferiach”. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

 

Czas trwania: 25-27.11.2014
Miejsce konferencji: Instytut Historii Sztuki Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga

Koncepcja i organizacja:
Prof. Vojtěch Lahoda, Instytut Historii Sztuki Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga
dr Lidia Głuchowska, Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski
Komitet naukowy:
 dr Charlotte Bydler, Centrum Studiów Bałtyckich i Wschodnioeuropejskich, Uniwersytet Södertörn, Sztokholm
dr Lenka Bydžovská, Instytut Historii Sztuki Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga
dr Lidia Głuchowska, Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
prof. Vojtěch Lahoda, Instytut Historii Sztuki Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga
prof. Steven Mansbach, University of Maryland, College Park, USA
dr Tomáš Winter, Instytut Historii Sztuki Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga

Więcej informacji:

http://www.udu.cas.cz/cs/konference-nationalism-and-cosmopolitanism-in-avant-garde-and-modernism-the-impact-of-wwi/

Konferencja w Pradze -program (*.pdf)


Stanisław Kubicki, Wieża Babel, linoryt, 1917, własność: Lidia Głuchowska

International Conference: Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI

The Institute of Visual Arts of the University of Zielona Góra co-organizes the workshop, which follows the discussions initiated at the international symposium in Stockholm The European Artistic Avant-garde c. 1910-1930: Formations, Networks and Trans - national Strategies (11-13 September 2013). It focuses on the particular aspect of the avant-garde and modernism, namely the clash of national, transnational and cosmopolitan. In the countries of Central and Eastern Europe, but in some extent in Scandinavia too, efforts to national independence, mostly initiated in the 19th century and culminated during and after the WWI, had an important cultural and artistic outcome. The symposium will address the comparison and changes of nationalist rhetoric in modern and avant-garde art just before the break of the WWI, as well as during and after the WWI. The map of Europe fundamentally changed after the 1917. The number of newly founded states was created and it found its expression in all genres of visual arts, changing the image of the old continent.
The workshop focuses especially, but not exclusively, on modernism and the avant-garde in Central and Eastern Europe, the Baltics and Scandinavia. Invited papers will characterize the dissemination and translation of avant-garde language in the so called peripheral regions. 
Some questions we would like to answer are: How the understanding of nationalism and post-WWI avant-garde was affected by the historiography, especially of the 1950s and later on? To what extent is nationalism and cosmopolitanism part of the avant-garde and modern art discourse before the WWI and how their understanding changed during the WWI? What were the relations of avant-garde to traditional and to official art regarding views on nationalism? What kind of nationalisms were the result of the national revival movement of Czechs, Croats Slovenes or Poles at the end of the 19th century, which appeared in the Austro- Hungarian Empire, or of Poles or Lithuanians in the Czarist Russia? And, on the other side, in which sense was the postwar avant-garde in newly founded countries (Czechoslovakia, Poland, the Baltic States etc.) expression of cosmopolitanism? What were their ambiguous manifestations in art and artistic manifestos?
The workshop will offer the platform to rethink methodological tools with which we are able to understand and explain the complexity and multiplicity of avant-garde in these regions of Europe, where it is not sufficiently researched yet. At the same time, we welcome confrontation of the avant-garde with other types of contemporary discourses with which the avant-garde shared its historical horizon, especially in terms of understanding of nationalism.
Another important aim of the workshop is also to set a network of collaborators who are willing to work on the avant-garde on periphery more closely and in a longer term.
The organizers intend to edit a publication related to the conference.


Dates of workshop: 25-27.11.2014
Place: Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

Organisators:
Prof. Vojtěch Lahoda, Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 
Dr. Lidia Głuchowska, Institute of Visual Arts, University of Zielona Góra, Poland

Scientific committee:
Dr. Charlotte Bydler, The Center for Baltic and Eastern European Studies, Södertörn University,
 Stockholm
Dr. Lenka Bydžovská, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
Dr. Lidia Gluchowska, ass. Prof., Institute of Visual Arts, University of Zielona Góra, Poland
Professor Vojtěch Lahoda, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
Professor Steven Mansbach, University of Maryland, College Park, USA
PhDr. Tomáš Winter, PhD., Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

More information:
http://www.udu.cas.cz/cs/konference-nationalism-and-cosmopolitanism-in-avant-garde-and-modernism-the-impact-of-wwi/

Programme: PDF


Stanisław Kubicki, The Tower of Babel, linocut, 1917, Courtessy: Lidia Głuchowska